Oferta educativa i taxes

Tipus ensenyament Especialitat 1r i 2n 3r i 4t
REGLAT Corda 68,00 € 76,00 €
Percussió 60,00 € 68,00 €
Vent 60,00 € 68,00 €
NO REGLAT (45 min. instrument) Corda 59,50 € 68,00 €
Percussió 55,25 € 63,75 €
Vent 55,25 € 63,75 €
NO REGLAT (60 min. instrument) Corda 72,25 € 80,75 €
Percussió 63,75 € 72,25 €
Vent 63,75 € 72,25 €

Conceptes Quota anual Quotes mensuals
30 min./set. 45 min./set. 60 min./set. 120 min./set.
Corda 35,00 € 50,00 € 65,00 €
Percussió 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Vent 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Instrument tradicional 17,00 € 26,00 € 30,00 €
Cant 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Llenguatge Musical** -- -- 16,00 € 20,00 €
Classe individual instrument 40,00 € 60,00 € 80,00 €
Conjunt instrumental -- -- 0,00 €
Conjunt Coral -- -- 10,00 €
Banda Jove -- -- 0,00 €
Acompanyament Piano 30,00 € 45,00 € 60,00 €
Matrícula 20,00 €

* El curs d'Instrument de grau elemental complet aplica 15% de descompte sobre la quota total, excepte pels estudis de cant i instrument tradicional.

* El curs d'Instrument de grau reglat aplica 20% de descompte sobre la quota total, excepte pels estudis de cant i instrument tradicional. (la quota total inclou: Instrument, llenguatge musical, conjunt instrumental/banda jove i cant coral)

** Si l'alumne fa classes de 2 o més instruments únicament es pagarà una sola quota de llenguatge musical (és a dir, no s'aplica al segon instrument la quota de “classe individual d'instrument”)

Oferta Educativa Complementària d'Art i Sons
Concepte Quota mensual
Bateria

35,00 €

(30 min/set)

Tallers

35,00 €

(30 min/set)

Combos

Segons nº d'alumnes