Oferta educativa i taxes

Concepte Quotes mensuals
No reglat (1r-4t curs) Reglat (1r-4t curs)
Grau Elemental
Inclou(instrument,
llenguatge musical 120
min./set, conjunt
instrumental/banda jove i
cant coral a 3r i 4t)
Instrument
45 min./set
Instrument
60 min./set
Instrument
60 min./set
52,00 € 60,00 € 56,00 €

Conceptes Quota anual Quotes mensuals
30 min./set. 45 min./set. 60 min./set. 120 min./set.
Corda 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Percussió 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Vent 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Instrument tradicional 15,00 € 23,00 € 30,00 €
Cant 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Llenguatge Musical** -- -- 15,00 € 20,00 €
Classe individual instrument 35,00 € 55,00 € 75,00 €
Conjunt instrumental -- -- 0,00 €
Conjunt Coral -- -- 0,00 €
Banda Jove -- -- 0,00 €
Acompanyament Piano 30,00 € 45,00 € 55,00 €
Matrícula 15,00 €

* El curs d'Instrument de grau elemental complet aplica 20% de descompte sobre la quota total, excepte instrument tradicional.

* El curs d'Instrument de grau reglat aplica 25% de descompte sobre la quota total (la quota total inclou: Instrument, llenguatge musical, conjunt instrumental/banda jove i cant coral)

** Si l'alumne fa classes de 2 o més instruments únicament es pagarà una sola quota de llenguatge musical (és a dir, no s'aplica al segon instrument la quota de “classe individual d'instrument”)

Oferta Educativa Complementària d'Art i Sons
Concepte

Quota mensual

(30 min/set)

Bateria 35,00 €
Música 0-3 anys 15,00 €
Tallers 35,00 €
Combos Segons nº d'alumnes