Oferta educativa i taxes

Drets de matrícula: 27,50€

Quotes mensuals:

Música en família (0-3) 25,30€
Música i Moviment (3, 4, 5 i 6 anys): 25,30€
Iniciació al Llenguatge Musical: 36,30€
Llenguatge Musical (Grau Elemental): 36,30€
Llenguatge Musical (Grau Mitjà):

25,30€ (1h/set)

36,30€(2h/set)

Llenguatge Musical (Adults)

25,30€

Ball Mallorquí

25,30€

Instruments: *

30 min - 29,70€ (*)

45 min - 44€ (*)

60 min - 52,80€ (*)

Tallers instrumentals:

33€

Conjunts instrumentals, conjunt coral i banda jove

5,50€

Combos (45min)

grups de 5 - 14,30€

grups de 6 o més - 12,10€

Pianista acompanyant:

A preu de les classes d'instrument

(*) Els alumnes que nómes es matriculin a instrument i no facin llenguatge musical hauran de pagar un suplement de 6,60€ mensuals.

Taxes regulades a l'Ordenança fiscal publicada al BOIB núm. 183 de dia 8 de desembre de 2012