Oferta educativa i taxes

Drets de matrícula: 51,70€

Quotes mensuals:

Bloc

Assignatura

Adults

Menors

Llenguatge musical

Música i Moviment (3 a 6 anys)

21,07€

Iniciació (7 anys)

26,13€

Llenguatge musical

26,13€

Tallers grupals

Coral

10,88€ (90min)

28,31€ (60min)

Batukada

21,23€

21,23€

Ball Mallorquí 45min

10,88€

Combos

28,31€

28,31€

Orquestra / Música de cambra

28,31€

28,31€

Banda

28,31€

28,31€

Instruments tradicionals

21,23€

21,23€

Instruments / Cant

Iniciació instrumental 30 min

50,62€

Instrument 30 min

64,23€

50,62€

2n Instrument 30 min

64,23€

64,23€

Packs

30 min d’instrument + 1 ensenyament dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

67,48€

50,62€

30 min d’instrument + 2 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

72,93€

52,80€

30 min d’instrument + 3 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

78,38€

54,96€

Taxes regulades a l'Ordenança fiscal publicada al BOIB núm. 162 de dia 27 de desembre de 2018.

Exempcions i bonificacions.

  • Estaran exempts del pagament de la matrícula, els alumnes de música i moviment.
  • Tindran la bonificació d’un 10% de la quota els/les alumnes de família nombrosa.
  • Tindran bonificació d’un 10% aquelles famílies que tinguin dos o mes germans menors inscrits a formació bàsica (llenguatge musical)
  • Els descomptes no són acumulables.

Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de l’assistència de l’alumne a classe.

Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes. En el cas de que les baixes s’efectuïn després dels sis primers dies dels mes s’aplicarà la mensualitat sencera del mes corresponent.

Baixes: serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant i per el director de l’Escola de Música o persona delegada, per a que es formalitzi correctament aquesta baixa. Aquest document estarà a l’Ajuntament i a cada sala de l’escola.

Les despeses dels rebuts retornats per l’entitat bancària serà assumida per el titular del rebut.