Oferta educativa i taxes

Drets de matrícula: 52,21€

Quotes mensuals:

Bloc

Assignatura

Preu públic

Llenguatge musical

Música i Moviment

21,28€

Llenguatge musical

26,39€

Tallers grupals

Ball Mallorqui

10,98€

Cor persones adultes

10,98€

Combo modern

28,59€

Musica Tradicional

21,44€

Batucada

21,44€

Orquestra/Banda

28,59€

Instruments

1er instrument menors

51,12€

2on instrument menors

64,87€

2n Instrument 30 min

64,87€

Packs

Instrument + 3 (llenguatge/taller)

55,50€ (infantil)

79,16€ (adult)

Instrument + 2 (llenguatge/taller)

53,32€ (infantil)

73,02€ (adult)

Instrument + 1 (llenguatge/taller)

51,12€ (infantil)

68,15€ (adult)

Taxes regulades a l'Ordenança fiscal publicada al BOIB núm. 162 de dia 27 de desembre de 2018.

Exempcions i bonificacions.

  • Estaran exempts del pagament de la matrícula, els alumnes de música i moviment.
  • Tindran la bonificació d’un 10% de la quota els/les alumnes de família nombrosa.
  • Tindran bonificació d’un 10% aquelles famílies que tinguin dos o mes germans menors inscrits a formació bàsica (llenguatge musical)
  • Els descomptes no són acumulables.

Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de l’assistència de l’alumne a classe.

Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes. En el cas de que les baixes s’efectuïn després dels sis primers dies dels mes s’aplicarà la mensualitat sencera del mes corresponent.

Baixes: serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant i per el director de l’Escola de Música o persona delegada, per a que es formalitzi correctament aquesta baixa. Aquest document estarà a l’Ajuntament i a cada sala de l’escola.

Les despeses dels rebuts retornats per l’entitat bancària serà assumida per el titular del rebut.