Oferta educativa i taxes

Drets de matrícula: 47,50€

Quotes mensuals:

Bloc

Assignatura

Adults

Menors

Llenguatge musical

Música i Moviment (3 a 6 anys)

15€

Iniciació (7 anys)

20€

Llenguatge musical

26€

24€

Tallers grupals

Coral

20€

20€

Batukada

20€

20€

Ball Mallorquí

26€

20€

Combos

26€

26€

Orquestra / Música de cambra

26€

26€

Banda

20€

20€

Instruments tradicionals

20€

20€

Instruments / Cant

Taller instrumental 45 min

46,50€

Instrument 45 min

46,50€

Instrument 60 min

75€

70€

2n Instrument 60 min

120€

110€

Packs

45 min d’instrument (fins als 8 anys) + 1 ensenyament dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

48,50€

45 min d’instrument (fins als 8 anys) + 2 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

53€

45 min d’instrument (fins als 8 anys) + 3 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

57,50€

60 min Instrument + 1 ensenyament dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

77€

72€

60 min Instrument + 2 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

82,50€

82,50€

60 min Instrument + 3 ensenyaments dels blocs <llenguatge musical> o <tallers grupals>

86,25€

86,25€

Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de l’assistència de l’alumne a classe.

Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes. En el cas de que les baixes s’efectuïn després dels sis primers dies dels mes s’aplicarà la mensualitat sencera del mes corresponent.

Baixes: serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant i per la directora de l’Escola de Música o persona delegada, per a que es formalitzi correctament aquesta baixa. Aquest document estarà a l’Ajuntament i a cada sala de l’escola.

Exempcions i bonificacions

  • 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a les famílies nombroses amb 1 membre inscrit.
  • 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i mensualitat per a unitats familiars amb 2 o més membres inscrits.
  • 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i 15% de bonificació en mensualitats per a unitats familiars amb 2 o més membres inscrits si es tracta d’una família nombrosa.
  • 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i 15% de bonificació en mensualitats per a unitats familiars amb 2 o més membres inscrits si els seus ingressos no són superiors a 3,5 vegades el SMI (2019 44.100€).
  • 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a persones amb ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades el SMI (2019 18,900€)
  • Els serveis socials municipals podran plantejar l’exempció total o parcial del pagament de quotes per altres raons, prèvia sol·licitud motivada de la persona interessada, que haurà d’autoritzar la Batlia de l’Ajuntament.